FUNDACJA ILMARINEN main menu

Home About Services Testimonial Contact

Witamy w Krakowie

Fundacja działa od roku 2012 i ma swoją siedzibę w Krakowie, i tu głównie w tej chwili skupia się na działalności. W tej chwili podejmujemy głównie projekty edukacyjne skierowane przede wszystkim do najmłodszych - dzieci z zerówek, pierwszych, drugich i trzecich lat szkoły podstawowej.

Działania edukacyjne w szkołach są bardzo wysoko oceniane przez wychowawców, jak i przez Straż Miejską, Policję i Inspektorat Transportu Drogowego, z którymi aktywnie współpracujemy. Nasze projekty edukacyjne mają na celu podnieść bezpieczeństwo w ruchu drogowym, a także właściwych zachowań w pojazdach transportu zbiorowego (autobusy, tramwaje, kolej).

Działania statutowe Fundacji Skupiły sie również na tworzeniem i publikacją Atlesu Kolejowego Polski, Słowacji i Czech, opisującego infrastrukturę kolejową. Dzięki nawiązaniu współpracy z zarządcami infrastruktury kolejowej - Železnice Slovenskej Republiky (Słowacja) i Správa železnic (Czechy) - możliwy stał się dynamiczny rozwój projektu w zakresie Atlasu Kolejowego tych dwóch państw sąsiadujących z Polską.

Zarząd Fundacji

W dniu 24 lutego 2012 roku został powołany Zarząd Fundacji ILMARINEN na rzecz rozwoju zintegrowanego i zrównoważonego transportu lokalnego. W skład Zarządu weszli:

Ireneusz Michał Hyra
Prezes Zarządu

Hubert Iwo Waguła
Vice Prezes Zarządu

Krzysztof Nil Ryba
Vice Prezes Zarządu

Co robimy?

Fundacja ILMARINEN ma swoją siedzibę w Krakowie, ul. Walerego Eljasza Radzikowskiego 106, 31-315 Kraków. Biuro mieści się pod tym samym adresem.

Fundacja ILMARINEN została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 4 czerwca 2012 roku pod numerem KRS 0000422541.

Fundacja ILMARINEN w dniu 27 listopada 2012 roku otrzymała numer identyfikacyjny REGON: 122718349.

Fundacja ILMARINEN realizowała w latach ubiegłych cele statutowe. Były to dla Fundacji lata wytężonej pracy. Działalność Fundacji dotyczyła różnych obszarów: promocji zrównoważonego transportu lokalnego, działania edukacyjne wśród dzieci, krzewienie wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym, prowadzeniu działań mających na celu pozyskanie środków na działalność statutową oraz na realizację przyszłych projektów.

Fundacja ILMARINEN była jedyną fundacją w Polsce, której działania dedykowane były w całości zrównoważonemu i zintegrowanemu transportowi lokalnemu. Z tego też względu Fundacja stawiała sobie za cel monitoring sytuacji w tej dziedzinie życia, zacieśnianie kontaktów z lokalnymi partnerami jak również ustawiczne inicjowanie działań i projektów na rzecz zintegrowanego i zrównoważonego transportu lokalnego w Polsce. Fundacja aktywnie współpracuje ze Stowarzyszeniem Kraków Miastem Rowerów, oraz producentami autobusów komunikacji miejskiej (Scania, MAN, Solaris, Volvo)

Fundacja ILAMRINEN stawiała sobie za cel wspieranie w postaci promocji i doradztwa, wszelkich działań budowy nowoczesnego systemu zintegrowanego i zrównoważonego transportu lokalnego, gwarantującego porządek i bezpieczeństwo, oraz przestrzegającego podstawowych zasady działania w warunkach rynkowych. Zadanie to realizuje poprzez różnorodne inicjatywy edukacyjne i promocyjne, co jest jednym z kluczowych elementów mogących zagwarantować trwały rozwój systemu. Dlatego gros działań Fundacji koncentrowało się wokół edukacji i promocji infrastruktury drogowej i systemów bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Ważnym zadaniem jest również promowanie inwestycji w nowoczesne technologie umożliwiające osiągnięcie współcześnie praktykowanych standardów.

Przekonanie, że historia ostatnich 20 lat w Polsce, odmiana standardu życia, zastosowanie rynkowych zasad w gospodarce, to powód by Polska czerpała z doświadczeń innych krajów, nie tylko europejskich. Rola doświadczeń innych krajów na polu zarządzania transportem jest obecnie niedoceniana i może odegrać ważną rolę jako nośnik nowych standardów, źródło wsparcia moralnego i intelektualnego, może być unikalną szansą dla do szybszego odnalezienia się w wymagającej zamiany trudnej sytuacji panującej w tej dziedzinie życia.

Fundacja spotkała się z godną uznania życzliwością wielu osób, które w dalszym ciągu wolontarystycznie oferowały swój czas, wiedzę i umiejętności dla wspierania inicjatyw podejmowanych przez Fundację. Działania Zarządu koncentrowały się przede wszystkim w obszarze rozpoznawania pozyskania środków finansowych na realizację działań statutowych Fundacji, opracowaniu koncepcji i projektów oraz pozyskiwaniu partnerów do tych inicjatyw. Zarząd w sposób szczególny angażował się w promocję i edukacje zachowań na drodze w szczególności najmłodszych uczestników ruchu drogowego. Ponadto Zarząd Fundacji przyjął sobie za cel współpracę ze Stowarzyszeniami i Organizacjami Pozarządowymi, w celu promocji i reklamy działalności fundacji, oraz bliższej współpracy w przyszłości.

Do najważniejszych działań zaliczyć należy:
Działania promocyjne mające na celu pokazanie bezpiecznych zachowań przy szkołach (współorganizowane z Policją, Strażą Miejską i Inspektoratem Transportu Drogowego).
Działania edukacyjne dla dzieci z klas 0-3 dotyczące zachowania się na drodze i w pojazdach komunikacji miejskiej (współorganizowane z Policją, Strażą Miejską i firmami organizującymi komunikacje w Krakowie - MPK S.A. i Mobilis sp. z o.o.).
Działania promocyjne na rzecz zintegrowanego transportu lokalnego w Krakowie.


STATUT FUNDACJI ILAMRINEN

NA RZECZ ROZWOJU ZINTEGROWANEGO I ZRÓWNOWAŻONEGO TRANSPORTU LOKALNEGO

ROZDZIAŁ I.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Fundacja pod nazwą "Fundacja ILMARINEN na rzecz rozwoju zintegrowanego i zrównoważonego transportu lokalnego", zwana dalej "Fundacją" ustanowiona przez:
1. Ireneusz Michał Hyra
2. Hubert Iwo Waguła
3. Krzysztof Nil Ryba
zwanymi dalej "Fundatorami", aktem notarialnym sporządzonym w dniu 24 lutego 2012 roku przez notariusza Wojciecha Zarzyckiego w Krakowie przy ul. Mosiężniczej 3, za numerem repertorium A2161/2012, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity: Dz. U. z 1991 r. Nr 46 poz. 203 z późniejszymi zmianami) oraz postanowień niniejszego statutu. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§ 2

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3

Siedzibą Fundacji jest miasto Kraków.

§ 4

Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może prowadzić działalność na terenie Polskiej Rzeczpospolitej i poza granicami kraju.

§ 5

Czas trwania Fundacji nie jest oznaczony.

§ 6

Dla sprawowania nadzoru nad Fundacją ze względu na jej cele właściwy jest Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

§ 7

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je, wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

§ 8

Fundacja może:
 • tworzyć oddziały, zakłady, filie i przedstawicielstwa w kraju i za granicą,
 • tworzyć i przystępować do spółek handlowych lub uczestniczyć w fundacjach.
 • Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie służącym realizacji celów statutowych Fundacji.
 • § 9
  1. Fundacja używa pieczęci podłużnej z napisem wskazującym jej nazwę, siedzibę i adres.
  2. Fundacja może używać znaku graficznego do opatrywania swoich materiałów

  ROZDZIAŁ II.
  CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

  § 10

  Celami Fundacji są:
  1. Stworzenie i zapewnianie warunków dla krzewienia i propagowania postaw dotyczących zintegrowanego i zrównoważonego transportu
  2. Propagowanie postaw obywatelskich
  3. Wspieranie przedsięwzięć mających za przedmiot oświatę i wychowanie oraz kulturę i sztukę, rozwijających postawy, o których mowa w § 10 pkt. 1 i 2
  4. Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia, a szczególnie w dziedzinie zintegrowanego transportu.
  5. Propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w ogólnie pojętym poradnictwie obywatelskim.
  6. Popularyzacja idei zintegrowanego i zrównoważonego transportu.
  7. Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju zintegrowanego transportu.
  8. Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, ochrony zdrowia, dobroczynności, propagowania alternatywnych środków transportu, ochrony praw niechronionych uczestników ruchu.
  9. Prowadzenie działalności na rzecz rozwoju przedsiębiorczości oraz aktywizacji zawodowej i życiowej w zakresie działalności statutowych Fundacji
  10. Działalność na rzecz wprowadzenia inteligentnych systemów zarządzania transportem
  11. Działalność na rzecz ograniczenia liczby śmiertelnych ofiar wypadków drogowych
  12. Działalność na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w szczególności wśród dzieci i młodzieży oraz wszystkich niechronionych uczestników ruchu
  13. Działalność na rzecz uwolnienia miast od samochodów o napędzie konwencjonalnym, wprowadzenia transportu publicznego, kolejowego oraz rowerowego
  14. Zwiększenie dostępności transportowej, poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu i efektywności sektora transportowego poprzez tworzenie spójnego, zrównoważonego i przyjaznego użytkownikowi systemu transportowego w wymiarze krajowym, europejskim i globalnym
  15. Promowanie ograniczania negatywnego wpływu transportu na środowisko
  16. Tworzenie warunków transportowych sprzyjających procesom rozwojowym
  17. Działalność na rzecz wdrażania intermodalności w transporcie
  18. Działalność na rzecz budowy spójnej sieci autostrad i dróg ekspresowych oraz modernizacja sieci dróg
  19. Koordynacja rozwoju różnych rodzajów transportu
  20. Poszukiwanie i wdrażanie nowych technologii (stosowanie inteligentnych systemów transportowych, rozwiązania optymalizujące czas przejazdu)
  21. Promocja rozwiązań technologicznych zmierzających do zoptymalizowania przewozów, skrócenia czasu przejazdu, poprawy bezpieczeństwa użytkowników
  22. Działania na rzez zwiększenia w przewozach pasażerskich udziału transportu publicznego i niezmotoryzowanego w aglomeracjach i pomiędzy aglomeracjami
  23. Działania na rzez zwiększenia w przewozach towarów udziału transportu kolejowego, morskiego i żeglugi śródlądowej (m.in. poprzez rozbudowę infrastruktury przeładunkowej na styku z transportem drogowym i rozwój transportu intermodalnego)
  24. Promocja paliw alternatywnych w transporcie oraz odpowiednie dostosowanie zapisów prawnych wspierających ich wykorzystanie
  25. Wspieranie rozwoju i wdrażania technologii informatycznych i komunikacyjnych w transporcie
  26. Działania na rzez zapewnienie dostępu do usług transportowych osobom z ograniczoną mobilnością
  27. Działania na rzez rozwoju transportu zbiorowego dla integracji przestrzennej obszarów miejskich
  28. Wspieranie wprowadzania zintegrowanej obsługi pasażerskiej w transporcie zbiorowym (w tym poza obszarami miejskimi)
  29. Promocja polskiej logistyki za granicą
  30. Wspieranie badań prowadzących do lepszego poznania potrzeb polskich przedsiębiorstw z branży TSL
  31. Szkolenie wykwalifikowanych kadr branżowych
  32. Działania na rzez rozwoju powiązań infrastrukturalnych w układzie krajowym, europejskim i globalnym
  33. Wsparcie transportowe dla obszarów o niskiej dostępności
  § 11

  Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
  1. organizowanie i finansowanie akcji społecznych, seminariów, sympozjów, dyskusji, konferencji, wykładów, odczytów, konkursów i plebiscytów, oraz innych form przekazywania wiedzy
  2. prowadzenie działalności publicystycznej i informacyjnej, w tym w drodze wydawania książek, czasopism, broszur, wydawnictw specjalnych i serwisów internetowych
  3. prowadzenie bibliotek oraz podejmowanie innych przedsięwzięć wspierających zintegrowany transport, w tym organizowanie i finansowanie wystaw, koncertów i przedstawień teatralnych
  4. organizowanie i finansowanie zakupu wyposażenia potrzebnego do funkcjonowania placówek oświatowych i wychowawczych
  5. współorganizowanie i finansowanie placówek oświatowych i wychowawczych
  6. organizowanie zbiórek pieniężnych i rzeczowych
  7. tworzenie i prowadzenie banku informacji i bazy wiedzy
  8. organizowanie i sponsorowanie konkursów na najlepsze prace w dziedzinie zintegrowanego transportu drogowego w kraju, współpraca z placówkami wdrażającymi nowe kierunki i metody
  9. organizowanie i finansowanie badań opinii publicznej
  10. organizowanie akcji zbierania podpisów do władz w sprawie zmiany przepisów prawa
  11. organizowanie lub współorganizowanie i finansowanie różnych form promocji zintegrowanego transportu drogowego
  12. organizowanie i finansowanie promocji bezpieczeństwa w ruchu drogowym
  13. organizowanie i finansowanie akcji oraz kampanii społecznych mających na celu poprawę funkcjonowania instytucji publicznych, zmiany świadomości społecznej oraz kształtowanie postaw obywatelskich, patriotycznych, antykorupcyjnych
  14. współpraca z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.
  15. doradztwo w sprawach transportu, logistyki i spedycji
  § 12

  Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych, prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji.

  ROZDZIAŁ III.
  MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

  § 13

  Majątek początkowy Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 1 000 PLN (słownie: jeden tysiąc) złotych w całości przekazany przez Fundatorów. Po zarejestrowaniu Fundacji do majątku Fundacji zostanie wniesiony aportem portal internetowy Encyklopedia Krakowskiej Komunikacji, wraz z domeną www.komunikacja.krakow.pl. Wartość portalu jest wyceniona przez Fundatorów na kwotę 5 000 PLN (słownie: pięć tysięcy), a wartość portalu zostanie potwierdzona przez Zarząd Fundacji.

  § 14
  1. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
  2. Fundatorzy nie odpowiadają osobiście swoim majątkiem za zobowiązania Fundacji.
  § 15

  Przychody Fundacji pochodzą z:
  1. darowizn, spadków i zapisów
  2. subwencji, grantów i dotacji osób prawnych i fizycznych
  3. subwencji, grantów i dotacji Unii Europejskiej
  4. subwencji, grantów i dotacji pozostałych mechanizmów finansowych (np. Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweski Mechanizm Finansowy)
  5. zbiórek i imprez publicznych
  6. wpływów pochodzących z wkładów na rachunkach bankowych i lokat kapitałowych oraz z papierów wartościowych
  7. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego oraz praw majątkowych
  § 16

  Przychody z darowizn, spadków i zapisów oraz subwencji i dotacji mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

  § 17

  W przypadku powołania do dziedziczenia Zarząd - za zgodą Rady Fundacji - składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

  ROZDZIAŁ IV.
  ORGANY FUNDACJI

  § 18
  1. Organami Fundacji są:
    a. Zgromadzenie Fundatorów,
    b. Rada Fundacji,
    c. Zarząd.
  2. Nie można łączyć funkcji członka Rady Fundacji i Zarządu.
  3. Członkowie Rady Fundacji nie mogą pozostawać z członkami Zarządu w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa, nie mogą też wobec członków Zarządu pozostawać w stosunku podległości z tytułu zatrudnienia.
  4. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia za udział w pracach tego organu, mogą jednak w uzasadnionych przypadkach otrzymywać zwrot poniesionych i udokumentowanych wydatków związanych z tą działalnością.
  § 19
  1. Zgromadzenie Fundatorów tworzą Fundatorzy osobiście lub w ich imieniu działać będą ich stali Przedstawiciele.
  2. Z zastrzeżeniem §20 każdy z Fundatorów może ustanawić po jednym Przedstawicielu
  3. Przedstawiciel może być w każdym czasie odwołany przez Fundatora, który go ustanowił.
  4. Przedstawiciele mogą wchodzić w skład Rady Fundacji.
  5. W razie śmierci lub utraty zdolności do czynności prawnych jednego z Fundatorów obowiązki jego przejmuje powołany przez niego Przedstawiciel, lub w razie nie powołania Przedstawiciela pozostali Fundatorzy do swojego składu powołują dodatkową osobę za jednomyślną zgodą.
  § 20
  1. W Zgromadzeniu Fundatorów Fundatorzy zasiadają osobiście, lub poprzez Przedstawicieli.
  2. Zgromadzenie Fundatorów jest najwyższym organem Fundacji, podejmującym najważniejsze decyzje dotyczące jej funkcjonowania.
  3. Do kompetencji Zgromadzenia Fundatorów należy:
    a. zmiana celów i statutu Fundacji,
    b. likwidacja Fundacji lub jej połączenie z inną fundacją,
    c. powoływanie i odwoływanie Rady Fundacji oraz poszczególnych jej członków z zastrzeżeniem § 24 Statutu.
  § 21

  Decyzje Zgromadzenia Fundatorów podejmowane są w drodze jednomyślnych uchwał z zastrzeżeniem §22 ust. 3.

  § 22
  1. Zgromadzenie Fundatorów może być zwołane przez:
    a. każdego z Fundatorów
    b. przewodniczącego Rady Fundacji na mocy udzielonego mu przez nią upoważnienia.
  2. W przypadku, o którym mowa w § 22 ust. 1 pkt b Rada Fundacji, poza upoważnieniem do zwołania Zgromadzenia Fundatorów, przyjmie równocześnie projekty jego uchwał. Projekty te zostaną poddane pod obrady Zgromadzenia Fundatorów zwołanego w tym trybie.
  3. Jeżeli w dwóch następujących po sobie terminach, z których drugi przypadać musi co najmniej po upływie miesiąca od pierwszego z nich, Zgromadzenie Fundatorów nie będzie mogło się odbyć z przyczyn leżących po stronie jednego z Fundatorów lub jego Przedstawiciela, w takim wypadku zwołuje się trzeci termin Zgromadzenia po upływie co najmniej miesiąca od drugiego terminu. W trzecim terminie Zgromadzenie Fundatorów podejmuje decyzje zwykłą większością głosów.
  4. Uchwały Zgromadzenia Fundatorów mogą być podejmowane w drodze pisemnego głosowania.
  § 23
  1. Powołanie Rady Fundacji należy do kompetencji Zgromadzenia Fundatorów
  2. Rada Fundacji składa się z dwóch do pięciu osób.
  3. Członków Rady Fundacji powołuje się na okres wspólnej kadencji. Kadencja Rady Fundacji trwa pięć lat. Dopuszczalne jest powoływanie tych samych osób na następne kadencje Rady Fundacji.
  § 24

  Pierwszą Radę Fundacji powołują Fundatorzy na pierwszym Zgromadzeniu Fundatorów.

  § 25
  1. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje z dniem:
    a. odwołania przez Zgromadzenie Fundatorów w szczególności w przypadku:
    1. nienależytego wypełniania funkcji członka Rady Fundacji;
    2. naruszenia postanowień statutu Fundacji;
    3. trwałej utraty zdolności do sprawowania funkcji na skutek choroby lub ułomności;
    b. upływu kadencji,
    c. śmierci jej członka;
    d. złożenia przez niego rezygnacji;
    e. przekroczenia 70-tego roku życia;
    f. dłuższego niż rok nie pełnienia obowiązków członka lub nie uczestniczenia w trzech kolejnych posiedzeniach Rady Fundacji w danym roku kalendarzowym.
  2. Odwołanie, o którym mowa w §25 ust. 1 pkt a następuje w drodze uchwały Zgromadzenia Fundatorów podjętej w trybie określonym w § 21.
  § 26
  1. Rada Fundacji jest jej organem nadzorczym i doradczym.
  2. Do kompetencji Rady Fundacji w szczególności należy:
    a. zawiązanie lub przystąpienie Fundacji do spółki handlowej;
    b. powoływanie i odwoływanie Zarządu oraz poszczególnych jego członków, w tym prezesa Zarządu i wiceprezesa Zarządu, z zastrzeżeniem § 32;
    c. ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu;
    d. zatwierdzanie rocznego planu działania i budżetu Fundacji oraz długofalowych kierunków działalności Fundacji opracowywanych przez Zarząd;
    e. ustalanie regulaminu pracy Zarządu;
    f. zatwierdzanie opracowywanego przez zarząd regulaminu wynagradzania pracowników Fundacji;
    g. wyrażanie zgody na powoływanie oddziałów, zakładów, filii i przedstawicielstw Fundacji,
    h. wyrażanie opinii we wszelkich uznanych przez nią za istotne sprawach w drodze uchwał podejmowanych z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu; opinie Rady Fundacji są wiążące dla Zarządu;
    i. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i udzielanie absolutorium jego członkom.
  3. Rada Fundacji może uchwalić regulamin określający szczegółowo jej organizację i sposób wykonywania czynności.
  § 27

  Członkowie Rady Fundacji na jej pierwszym posiedzeniu wybierają spośród siebie przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Fundacji.

  § 28

  Przewodniczący i wiceprzewodniczący Rady Fundacji są uprawnieni do występowania w imieniu Rady Fundacji w okresach pomiędzy jej posiedzeniami.

  § 29
  1. Pracami Rady Fundacji kieruje jej przewodniczący.
  2. Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach zwoływanych w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w roku.
  3. Posiedzenia Rady Fundacji zwoływane są przez jej przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu.
  4. Posiedzenia Rady Fundacji mogą być zwoływane pisemnie lub za pomocą telefaxu, telexu, telefonicznie, elektronicznie albo w formie ustnego zawiadomienia skierowanego bezpośrednio do jej członków.
  5. Posiedzenia Rady Fundacji mogą być prowadzone telefonicznie, w sposób umożliwiający porozumienie się wszystkich uczestniczących w nim członków. Za miejsce posiedzenia przeprowadzonego telefonicznie uznaje się miejsce pobytu prowadzącego to posiedzenie. Protokół z takiego posiedzenia powinien być podpisany przez prowadzącego posiedzenie oraz wyznaczonego przezeń protokolanta.
  6. W posiedzeniach Rady Fundacji mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu lub inne zaproszone przez nią osoby.
  § 30
  1. Z wyjątkiem przypadków określonych statutem uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej:
    a. dwóch jej członków w przypadku ustanowienia Rady Fundacji w składzie dwóch lub trzech osób;
    b. trzech jej członków w przypadku ustanowienia Rady Fundacji w składzie czterech albo pięciu osób. W przypadku oddania równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego, a w razie jego nieobecności - głos wiceprzewodniczącego.
  2. Uchwały Rady Fundacji mogą być podejmowane bez odbycia posiedzenia w drodze głosowania pisemnego o ile żaden z jej członków nie zgłosi sprzeciwu co do takiej formy głosowania.
  § 31
  1. Zarząd składa się z trzech lub większej liczby członków.
  2. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji.
  3. Kadencja Zarządu trwa dwa lata.
  4. Dopuszczalne jest powoływanie tych samych osób na następne kadencje Zarządu.
  5. Powołując osobę do składu Zarządu Zgromadzenie Fundatorów lub Rada Fundacji wskazuje funkcję, jaką dana osoba pełni w składzie Zarządu: Prezesa, Wiceprezesa lub Członka Zarządu.
  § 32

  Pierwszy Zarząd zostanie powołany na pierwszym posiedzeniu Zgromadzenia Fundatorów

  § 33

  Członkostwo w Zarządzie ustaje z dniem:
  1. upływu kadencji;
  2. śmierci członka Zarządu;
  3. odwołania przez Zgromadzenie Fundatorów lub Radę Fundacji w szczególności w przypadku:.
    a. złożenia przez członka Zarządu rezygnacji;
    b. nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu;
    c. naruszenia postanowień statutu Fundacji;
    d. trwałej utraty zdolności do sprawowania funkcji na skutek choroby lub ułomności;
    e. nie pełnienia obowiązków członka Zarządu przez okres dłuższy niż trzy miesiące lub nie uczestniczenia w trzech kolejnych posiedzeniach Zarządu w danym roku kalendarzowym.
  § 34

  Pracami Zarządu kieruje Prezes.

  § 35
  1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
  2. Zarząd działa według regulaminu uchwalonego przez Zgromadzenie Fundatorów lub Radę Fundacji.
  § 36
  1. Do kompetencji Zarządu należy:
    a. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;
    b. opracowywanie na rok następny rocznych budżetów i planów działania, oraz rocznych sprawozdań przewidujących i uwzględniających politykę inwestycyjną Fundacji, oraz przychody uzyskiwane wskutek jej prowadzenia;
    c. opracowywanie wieloletnich planów działania Fundacji określających długofalowe kierunki jej działania;
    d. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji;
    e. zaciąganie zobowiązań w imieniu Fundacji z zastrzeżeniem §37;
    f. powoływanie oddziałów, zakładów, filii i przedstawicielstw Fundacji;
    g. opracowywanie projektu regulaminu wynagradzania pracowników Fundacji;
    h. przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów, subwencji i dotacji.
  2. Budżety i plany, o których mowa w ust.1 pkt 2 niniejszego paragrafu Zarząd opracowuje i przedstawia Zgromadzeniu Fundatorów lub Radzie Fundacji do zatwierdzenia w terminie do dnia 30 listopada każdego roku.
  3. Zarząd ponosi odpowiedzialność za właściwe finansowanie działalności statutowej Fundacji, w tym także za odpowiednie lokowanie jej środków majątkowych, zapewniające przewidywane przychody i trwałość majątku Fundacji.
  § 37

  Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Fundacji upoważniony jest z zastrzeżeniem punktu 3 niniejszego paragrafu:
  1. Prezes Zarządu - jednoosobowo,
  2. Wiceprezes Zarządu łącznie z Członkiem Zarządu.
  3. Zobowiązania przekraczające kwotę 1000 PLN, wymagają potwierdzenia Zgromadzenia Fundatorów
  § 38
  1. Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Fundacji. Dla dokonania czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu niezbędne jest podjęcie przez Zarząd formalnej uchwały.
  2. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli jego członkowie zostaną prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.
  3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej:
    a. dwóch jego członków w przypadku ustanowienia Zarządu w składzie trzech osób;
    b. trzech jego członków w przypadku ustanowienia Zarządu w składzie czterech lub większej liczby osób.
  § 39
  1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać w stosunku pracy.
  2. Wynagrodzenie członków Zarządu określa uchwała Zgromadzenia Fundatorów lub Rady Fundacji.
  3. Umowy o pracę z pracownikami Fundacji podpisuje Prezes Zarządu. Umowy o pracę z członkami zarządu podpisuje Zgromadzenia Fundatorów lub Przewodniczący Rady Fundacji.
  4. Wynagrodzenia dla członków Zarządu i pracowników Fundacji wypłacane są ze środków Fundacji.
  § 40
  1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku.
  2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek Zgromadzenia Fundatorów lub Rady Fundacji albo innego członka Zarządu.
  3. Posiedzenia Zarządu mogą być prowadzone z wykorzystaniem środków komunikacji zdalnej - telefonicznie lub jako wideokonferencje, w sposób umożliwiający porozumienie się wszystkich uczestniczących w nim członków. Za miejsce posiedzenia przeprowadzonego z wykorzystaniem środków zdalnej komunikacji uznaje się miejsce pobytu prowadzącego to posiedzenie. Protokół z takiego posiedzenia powinien być podpisany przez wszystkich uczestniczących w nim członków Zarządu.
  ROZDZIAŁ V.
  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  § 41

  Zmiana statutu Fundacji a w tym i jej celów wymaga uchwały Zgromadzenia Fundatorów.

  § 42
  1. Dla efektywnego urzeczywistniania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją, na warunkach określonych przez zainteresowane strony.
  2. Połączenie, o którym mowa w ust. 1, nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mogłyby się zmienić cele Fundacji.
  § 43

  Połączenie Fundacji z inną fundacją wymaga uchwały jednomyślnej Zgromadzenia Fundatorów.

  § 44

  Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celu, dla którego fundacja była ustanowiona, lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku fundacji, zgodnie z art. 15 ust. 1 Ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 roku.

  § 45
  1. Likwidacja Fundacji wymaga uchwały Zgromadzenia Fundatorów.
  2. Likwidatorem Fundacji może być Zarząd albo osoba(y) powołana(e) przez Zgromadzenie Fundatorów lub Radę Fundacji.
  3. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostanie w całości przeznaczony na cele zbliżone z celami Fundacji określonymi w § 10 Statutu. Zgromadzenie Fundatorów podejmując uchwałę o likwidacji wskaże konkretne cele na jaki majątek zostanie przeznaczony.
  § 46

  Fundacja składa organowi nadzoru, określonemu w § 6 Statutu, coroczne sprawozdania ze swej działalności

  § 47
  1. Statut został uchwalony przez Fundatorów w dniu 24 lutego 2012 roku
  2. Statut wchodzi w życie z dniem wpisania Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego

  Kontakt

  Dojechać do nas możecie na rowerze, samochodem albo autobusami komunikacji miejskiej. W poblizu zatrzymują się autobusy linii 140, 168, 172, 173. 572

  Adres do korespondencji
  Fundacja ILMARINEN na rzecz rozwoju zintegrowanego i zrównoważonego transportu lokalnego
  Walerego Eljasza
  Radzikowskiego 106 lok. 16
  PL-31315 Kraków

  e-mail: fundacja [at] ilmarinen.org.pl
  URL: www.ilmarinen.org.pl

  REGON: 122718349
  NIP: 9452171006
  KRS: 0000422541

  Rachunek bankowy:
  Nest Bank
  27253000082097102201750001